Signaldalelva

Reetableringsarbeidet

19. mai 2024

Signaldalelva blei som kjent friskmeldt og fri for g.salaris i 2022. Men arbeidet med å reetablere fiskestammene har pågått helt til i april i år. I 2023 blei det satt ut følgende mengder rogn:

Røyerogn  450000
Ørretrogn 398000
Lakserogn   200000
(For resultater for tidligere år, se nedenfor).

Stengt for fiske fremdeles

22. januar 2024: Det blir ikke åpna for fiske i de rotenonbehandla elvene i Storfjord i år. Og det er heller ikke klart når det kan åpnes.

Seniorrådgiver Camilla Lehne hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver i en epost til iStorfjord at elvene åpnes for fisket først når Miljødirektoratet vurderer at bestandssituasjonen og andre forhold tilsier at fisket kan åpnes.

Denne karen og andre sportsfiskere må vente. Det blir ikke åpna for fiske i Storfjord-elvene i år.

Elvene blei friskmeldt forleden høst, og friskmeldinga blei behørig markert på et arrangement på Lyngskroa, der blant andre representanter for Statsforvalteren, Mattilsynet og grunneiere deltok.

I ettertid er det mange sportsfiskere som har stilt spørsmål om åpning for fiske.

– Det er forståelig at disse spørsmålene dukker opp etter ei friskmelding. Jeg kan dessverre ikke si når det åpnes for fiske i elvene i Storfjord, men på generelt grunnlag kan jeg si at før Miljødirektoratet vil vurdere å åpne for fiske i ei elv, må organiseringen av elva være på plass. I henhold til Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk – Lovdata skal elver med gytebestandsmål over 100 kg hunnfisk ha ei organisering som sikrer god forvaltning av fiskeressursene. I elver der dette er i orden, skal Miljødirektoratet vurdere om bestandene i elva tåler en beskatning. Denne vurderingen baseres på gytefisktellinger, råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) og anbefaling fra Statsforvalteren, skriver Lehne.

Prosesssen

Lehne skriver at en prosess med å åpne for fiske starter med at foreninga som forvalter fiskeressursene sender inn en søknad til Statsforvalteren. Statsforvalteren videresender søknaden med en anbefaling eller fraråding til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gjør en vurdering og legger et forslag til endringer av forskriften ut på høring. Etter at alle innspill er gjennomgått, blir det vedtatt en endring eller ikke endring. 

– Det gis ikke dispensasjoner fra denne forskriften, så om en ønsker å åpne for fiske, må dette skje gjennom ei slik mellomårsregulering. Dette er ikke gjort for noen av elvene i Storfjord, så det blir ikke et ordinært fiske i 2024. Det har, i andre vassdrag som er rotenonbehandla, blitt åpna for et begrensa fiske før vassdraget er åpna for et ordinært fiske. Dette kan også være aktuelt i Storfjord, skriver Lehne.

Reetablering

Reetableringen av fiskebestandene i regionen har pågått hvert år etter behandlinga ved utsetting av rogn og yngel i elvene. Ifølge Lehne er 2024/25 planlagt å være siste år med utsettinger. 

Det første prøvefiske blei gjennomført i 2021 for å anslå hvor stor del av gytefisken som stammer fra utsatt materiale fra reetableringsprosjektet. 

– Resultater fra det årlige prøvefisket forteller oss noe om i hvor stor grad fiskebestandene er reetablert. Sammen med ungfiskundersøkelser og gytefisktellinger kan VRL (Vitenskapelig råd for villaks) deretter vurdere om det finnes et høstbart overskudd, skriver Lehne.

Ikke grunnlag for å åpne

Harald Olsborg er leder for Signaldalevas grunneierlag. Han sier at organiseringa av elva er på plass. Det eineste som trulig må justeres, er vedtektene.

Han opplyser at tellinga i 2021 viste at det i klassen 0 – 3 kg var sju holakser og 463 hannlakser. I klassen 3 – 7 kg var det 155 holakser og 117 hannlakser. I klassen over 7 kg var det 53 holakser og 68 hannlakser.

Tellinga i 2022 blei det totalt registert 1285 lakser.

Han sier at styret i grunneierlaget ikke syns resultatet av tellinga tilsier at det bør åpnes for fiske, og at han har inntrykk av at grunneirene er av samme oppfatning.

Økende bestander

– For at elvene skal få robuste høstbare fiskebestander framover er vi avhengige av at fisk fra utsatt rogn og yngel får komme tilbake å gyte.   De siste par årene har det vært en økende bestand av gytefisk. Det skriver prosjektleder / forsker i Veterinærinstituettet, Svein Aune, i en epost til iStorfjord. 

Svein Aune. Foto: vetinst.no

Han skriver videre:

– For laks har begge vassdrag nådd gytebestandsmålet de to siste årene. Så det lover bra. Når det gjelder sjøørret og sjørøye tar det noe mer tid fra utsett av rogn og yngel til de kommer tilbake for å gyte. Det vil derfor ta noe mer tid før disse bestandene er i full produksjon.

Revisjon av konsesjonsvilkår

Mars 2023: I forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene for Skibotn kraftverk var lederen i Signaldalelvas grunneierlag, Harald Olsborg, i møte med Joakim Stensrud Nilsen iStorfjord kommune. Les notater fra møtet her!

Planter ut rogn

Her plantes det ut rogn ved utløpet av Signalneselva. Bilde: Signaldalelvas Venner på Facebook.

Etter at Signaldalelva blei rotenonbehandla i 2015 og 2016 har Signaldalelvas grunneierlag drevet et iherdig arbeid med å reetablere fiskestammene i elva. Bare no i vår har ildsjeler i laget planta ut fleire hundre rognbokser.

Fra grunneierlaget sin årsrapport, mars 2023

Som et ledd i reetablering av artene i elva har det de siste åra bli satt ut stor mengder rogn.

2019202020212022
Røyerogn109595255531366493260500
Ørretrogn79542289267230339450000
Lakserogn176656282802434893270000
Tabellen viser mensen utsatt Rog for hver art og for hvert av åra fra 2019 til 2022.

Omfattende tjuvfiske

Naturoppsynet har rapportert om økning i ulovlig fiske, og at de i 2022 mottok fleire meldinger om tjuvfiske enn tidligere år. Naturoppsynet opplyser også at det går rykter om omfattende tjuvfiske og garnfiske i elva. Det er fleire områder som har særlige utfordringer: Stornes-Stengfossen, Bårnesområdet, Luhppu-området og i Stordalen.

Naturoppsynet meiner at det med økende fisketetthet vil bli vanskelig å holde ulovligheter borte fra elva de neste 2-3 åra, og at det bør settes fleire personer inn i oppsynet, og at budsjettene for oppsyn må økes kraftig.

Pukkellaks

Det forventes økning i innrykk av pukkellaks i 2023. Bakteppet er at det i 2021 ble fanget
pukkellaks med stang (prøvefiske), og det ble observert tidlige gytegroper som sannsynlig kom fra pukkellaks. Det ble gjort forsøk med harpunering, men uten resultat pga. dårlig sikt under forsøket. De totale registreringer og observasjoner gir oss grunn til å anta at det var om lag 100 pukkellaks i vassdraget i 2021

SGSA har derfor søkt Miljødirektoratet om midler til å utrede og etablere fangstsperre for uttak av pukkellaks fra Signaldalelva. Det er innledningsvis søkt om kr. 200.000 til innkjøp av materiell og montasje av sperren (konseptvalg gjenstår), der vi legger til grunn at en betydelig andel av det lokale utredningsarbeidet og testing av sperren vil bli utført på dugnad.

Merkedag, november 2022

Onsdag 23. november blei en merkedag for Signaldalelva (+Skibotnelva og Kitdalselva). Da blei elva erklært fri for gyro og friskmeldt. Regiondirektør i Mattilsynet, Geir Ove Ystmark, kunne overrekke friskmeldingsdokument til assisterende statsforvalter Bård Pedersen. Det skjedde på ei tilstelning med innbudte gjester på Lyngskroa. Gyroen har ødelagt fiskestammer i regionen sia 1979.

Tilstede på arrangementet var foruten de nevnte to personer, andre repesentatner fra Mattilsynet, Veterinærinstitutett (som har leda prosjektet), aktuelle ag og foreninger og pressefolk.

Les alt om gyroen i området her: Gyrodachtylus salaris

Jelena Lørstrand er med som frivillig på utplanting av rogn. Foto: Fylkesmannen i Troms.

Mai 2017: Fem millioner fiskeegg og -yngel skal settes ut i vassdragene i skibotnregionen.

Vassdragene ble kjemisk behandla i fjor sommer. Hensikten er å utrydde lakseparasitten, Gyrodactylus salaris. Nå har arbeidet med å skape nytt liv i elvene starta, skriver Fylkesmannen i Troms på nett.
Man regner med at reetableringa vil vare til 2021. I den tida er alt fiske forbudt.

Utplanting av lakserogn i Signaldalelva. Foto: Fylkesmannen i Troms.

Les mer her!

Signaldalelva
Signaldalselva ved Luhppunjárga.

Signaldalelva har sitt utspring ved Kitdalsvatnene og ved vannskillet ved Golda (Treriksrøysa). I elva fins hovedsakelig anadrome arter som laks, sjøørret og sjørøye. Laksebestanden er gått sterkt tilbake, og villaksen er nå en art som står i fare for å forsvinne fra elva.

Før gyroen ble påvist blei det tatt gode fangster av sjørøye og særlig sjøørret, og stadig flere fluefiskere fikk opp øynene for de mulighetene Signaldalselva byr på.

Parti fra Signaldalelva. Her ved Båtstøa.
Parti fra Signaldalelva. Her ved Båtstøa.

Også andre enn sportsfiskere finner elva attraktiv. Hvert år kommer padlere fra fjern og nær for å prøve ut mulighetene. I noen partier  av elva, som i Kavelfossen,  prøver raftere seg fra tid til annen. Her ble også noen scener i Paul Anders Simmas film «Ministeren» spilt inn. Høsten 2000 ble det konstatert at elva er infisert av parasitten G. salaris.

I 2012 la imidlertid grunneierlaget ned sin desinfeksjonsstasjon i frustrasjon over at det har vist seg vanskelig å organsiere alle grunneierne. Kortsalget be også stansa. Det førte til at Mattilsynet la ned forbud mot alt fiske i elva. Forbudet gjelder også vannsport.

I august/september 2015 ble elva behandla med rotenon, og alt liv ble utrydda. Behandlinga ble gjentatt i 2016. Kostnad, 40 mill.? 50 mill.?